Lokman Hekim Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi

Lokman Hekim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmektir.

Lokman Hekim Üniversitesi TTO, amaçlarına ulaşabilmek için 4 hizmet alanında (4 ofiste) faaliyetlerde bulunmaktadır.

Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim Ofisi

Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, teknoloji, üniversite-sanayi işbirliği gibi konularda bilgi sahibi kılınması için yapılan tüm faaliyetlerdir.

Görevler:
Akademisyenlere, öğrencilere ve özel sektör temsilcilerine yönelik ihtiyaç duyulan konulara göre seminer, toplantı, çalıştay, konferans gibi etkinlikler organize etmek veya diğer kurumların organize ettiği etkinlikleri duyurmak, bilgilendirmek ve paydaşların bu etkinliklere katılımını sağlamak.

Proje Destekleri Ofisi

Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunulmasına yönelik faaliyetlerdir.

Görevler:

 1. Bilgilendirme ve Yönlendirme
  Programların kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgi verme, projeleri doğru programlara yönlendirme
 2. İletişim ve Koordinasyon
  Proje ekibi oluşturma, sanayicilerle/diğer akademisyenlerle eşleştirme, proje desteği veren kurum nezdinde görüşme ve takipler
 3. Proje Yazma Desteği
  Yazılmış projeleri gözden geçirme, yenileme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme vb.
 4. Proje Yürütme Sürecindeki Destekler
  Proje destek almaya hak kazandıktan sonraki süreçlerin desteklenmesi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi

Proje geliştirme/yönetim hizmetleri
Üniversite ve sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesinin, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına Üniversiteden çözümler üretilmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir.

Görevler:

 1. Üniversite-sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi,
 2. Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sanayinin hizmetine sunulmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak,
 3. Sanayicilerin Ar-Ge ve İnovasyon konusundaki ihtiyaçlarının ilgili alanda uzman akademisyenlere yönlendirilmesini ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 4. Sanayideki iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası fonlarla desteklenmesinde aracılık yapmak,
 5. Sanayiciler ve akademisyenler arasında birebir görüşmeler düzenlemek,
 6. Akademisyen için sanayi odaklı profesyonel gelişim fırsatları sağlamak,
 7. Ulusal ve uluslararası iş ortaklarının oluşturulmasında aracılık yapmak,
 8. Disiplinler arası işbirliği sağlamak, sanayicinin üniversite imkanlarından yararlanmasını sağlamak,
 9. Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşme ve işbirlikleri süresince taraflara ihtiyaçları olan teknik, idari, mali, hukuki destek sağlamak,
 10. Üniversitedeki bilgi birikiminin üretime dönüşmesini sağlayacak Üniversite – Sanayi iş birliği projeleri geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek. İş dünyasının ihtiyacı olan alanlarda yeni ürünler/hizmetler geliştirilmesine, mevcut ürünlerin/hizmetlerin kalitelerinin yükseltilmelerine yönelik ortak projeler geliştirmek,
 11. Üniversite personelinin, kamu ve iş dünyasının yetkilileri ile iş birliği yapmalarına imkân sağlayacak ortamlar oluşturmak. Sanayi kuruluşlarının problemlerine çözüm ortağı olmak, teknoloji yenileme ve geliştirme süreçlerinde bilimsel destek sağlamak. Üniversite personelinin danışmanlığında yürütülen yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ve araştırmaların kamu ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde iş birliği ortamını sağlamak,
 12. Üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini teşvik etmek, artırmak ve yeni stratejiler geliştirerek paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde iş birliğini geliştirmek. Bu amaçla; iş birliği kültürüyle oluşturulacak sektörel kümelenmelerde yer almak veya bu tür kümelenmelerin oluşumunda bizzat rol üstlenmek,
 13. İş dünyası ve kamunun talepleri doğrultusunda Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği içinde kurslar, seminerler, paneller, konferanslar, proje pazarları düzenlemek,
 14. Kamu ve sanayinin beklentilerini karşılayacak hizmetlerin üretilmesi için kamu, Avrupa Birliği ve diğer proje fonlarından yararlanılmasına yönelik proje çalışmalarını desteklemektir.
 15. Akademisyen ve Sanayi Portföyünü oluşturup, gelen taleplere göre iş birliği ortamını sağlamak.

Fikri, Sınai Haklar ve Patent Ofisi

Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama faaliyetleri
Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi,
korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlerdir.

Görevler:

 1. Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması,
 2. Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerine sınaî mülkiyet haklarının korunması konularında birebir danışmanlık hizmeti verilmesi,
 3. Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi,
 4. Patent başvuru sürecinin üniversite adına yürütülmesi,
 5. Bilimsel çalışmaların sınai mülkiyet hakları ile korunmasına yönelik stratejiler geliştirilmesi,
 6. Yapılan çalışmaların sanayiye aktarılmasına imkân vererek teknoloji akışı sağlamak için ticarileştirme faaliyetlerinde arayüz görevi görmesi,
 7. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSHM) yönetimi ve lisanslama konularında eğitimler/seminerler düzenlenmesi,
 8. Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi ile birlikte, girişimlerin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması,
 9. Sanayi ile geliştiren ortak projelerin sözleşmelerine yönelik danışmanlık, Ar-Ge, eğitim, endüstriyel hizmet, gizlilik, işbirliği ve fikri mülkiyet protokolleri gibi fikri mülkiyet konuları kapsamında hukuk departmanıyla birlikte çalışılarak destek sağlanması, müzakerelerin yapılması ve sürecin yönetimine yönelik rehberlik hizmeti verilmesi,
 10. Üniversitemiz bünyesinde yürütülen ve fikri mülkiyet portföy yönetimi ve ticarileştirme süreçleri kapsamına giren çalışmaların takip edilmesi, buluşların değerlendirilmesi, korunması ve ticarileştirilmesine yönelik süreçlerin yönetilmesi.